Ανακοίνωση

Τίτλος: Η ζωή – γειτονιάς στις συνοικίες της Ελευσίνας στη δεκαετία του ’80 (ανθρωπολογική μελέτη)

Εισηγήτρια: Μαρία Πυρουνάκη – Λιωνή

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 διερευνήθηκε η ζωή-γειτονιάς στις συνοικίες της Ελευσίνας, έτσι όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι κάτοικοι. Μέσω εκτενών συνεντεύξεων με 27 κατοίκους διαφόρων ηλικιών και με μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και μέσω προσωπικής παρατήρησης, αναδύθηκε η ταυτότητα της κάθε συνοικίας από τη σκοπιά των ανθρωπίνων σχέσεων αλλά και των οικιστικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών. Αναδύθηκαν επίσης οι κοινωνιολογικές και δημογραφικές επιπτώσεις της εσωτερικής μετανάστευσης και ως εκ τούτου σκιαγραφήθηκαν τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών μεταναστών της πόλης, βάσει δύο κυρίως κριτηρίων, της παλαιότητας εγκατάστασής τους και του τόπου καταγωγής τους. Συμπερασματικά, σχετικά με την ζωή-γειτονιάς δόθηκε έμφαση στις διάφορες εκφάνσεις των ανθρωπίνων σχέσεων ως βασικών παραγόντων κοινωνικοποίησης.