Εργαστήρι

Τίτλος: Εικόνα Σώματος – Αντίληψη και αποδοχή

Συντονίστριες: Αλεξάνδρα Σωτήρχου

                         Μαρία Πυρουνάκη

Δίνεται έμφαση στην εικόνα που έχει το άτομο για το σώμα του. Αναπτύσσεται σύντομη θεωρητική τοποθέτηση και επανακολουθούν μικρές ομάδες εργασίας, όπου με βιωματικό τρόπο οι συμμετέχοντες ευαισθητοποιούνται στους παράγοντες που καθορίζουν την σχέση τους με το σώμα. Παράλληλα «καλλιεργείται» η αποδοχή της εικόνας του σώματος.