Ανακοίνωση

Τίτλος: Ανθρώπινα συστήματα και επαγγελματική ταυτότητα: Ένα διεπαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εισηγητές: Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνή  
                    Αλέξης Ζώτος

Σκοπός: Ο επαναπροσδιορισμός της επαγγελματικής ταυτότητας μέσα από τη Συστημική οπτική.

Μέθοδος: Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να θεωρήσουν το Ελληνικό ψυχοκοινωνικό πλαίσιο ως ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο Σύστημα μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι επαγγελματικές τους ταυτότητες. Το διεπαγγελματικό αυτό βιωματικό πρόγραμμα γεφυρώνει τη δομή με τη διεργασία, τη θεωρητική γνώση με τη βιωματική επεξεργασία, την παροχή κατευθύνσεων με την παρακίνηση για αυτοοργάνωση και την εποπτεία με την αλληλο-εποπτεία. Η αποσταθεροποίηση, οι επαναπροσδιορισμοί και οι ανακατατάξεις, που διαρκώς αναδύονται μέσα στην εκπαιδευτική διεργασία, αξιοποιούνται ως μέσα που ενισχύουν και προωθούν την ευελιξία, την αποδόμηση, τη διαπραγμάτευση και την αναδόμηση σχετικά με τον εργασιακό ρόλο και κατ’ επέκταση με την επαγγελματική ταυτότητα των συμμετεχόντων.

Συμπεράσματα: Έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί ότι η συσσωρευμένη πολυπλοκότητα αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας οδηγεί σε δύο κατακτήσεις των εκπαιδευομένων. Η μία είναι η μορφογένεση μίας νέας έννοιας του «κοινωνικώς δικτυώνεσθαι», κοινώς αποδεχτής από τους εκπαιδευόμενους και η δεύτερη είναι η εντέλει επαναπροσδιορισμένη επαγγελματική ταυτότητα του κάθε συμμετέχοντος χωριστά ως προσώπου.