Ανακοίνωση

Τίτλος: Το κοινωνικό δίκτυο δεκαπεντάχρονων Ελλήνων

Εισηγήτρια: Μαρία Πυρουνάκη-Λιωνή

Στόχος της έρευνας, η διερεύνηση και ο καθορισμός του κοινωνικού δικτύου, όπως το βιώνουν δεκαπεντάχρονοι. Εξετάσθηκαν η συχνότητα και η δομή συνδιαλλαγών που εκφράζουν κοινωνική υποστήριξη, αμοιβαιότητα και κοινωνικό έλεγχο και έγινε σύγκριση μεταξύ τριών κοινωνικών πλαισίων. Εξετάστηκε επίσης η δομή των ρόλων των αντιπροσωπευτικών μελών του κοινωνικού δικτύου των εφήβων. Το πώς βιώνουν οι έφηβοι τις σχέσεις τους με τους δικούς τους μετρήθηκε μέσω ερωτηματολογίου σχεδιασμένου για την συγκεκριμένη έρευνα. Η κύρια έννοια «κοινωνικό δίκτυο» ή «δικολόι» (ingroup) ιχνηλατείται και στην Ελληνική αλλά και στην Αγγλόφωνη βιβλιογραφία και εξετάζεται από τη θεωρητική σκοπιά και των δύο. Ο σύγχρονος ορισμός του Ελληνικού κοινωνικού δικτύου που εξήχθη από την έρευνα, αντιπροσωπεύει και τα τρία κοινωνικά πλαίσια. Αποτελείται από γονείς, αδέλφια, φίλους. Η συγγένεια και η επιλογή είναι δύο ουσιώδη στοιχεία του ελληνικού παραδοσιακού δικτύου, τα οποία ερεύθησαν να χαρακτηρίζουν και το σύγχρονο κοινωνικό δίκτυο των δεκαπεντάχρονων. Ο ρόλος «εξάδελφος/η» αναδύθηκε ως ο κατ’ εξοχήν ρόλος που συνδέει παραδοσιακές με σύγχρονες τάσεις. Τα ευρήματα απεικονίζουν μία μεταλλαγή του παραδοσιακού, συλλογικά ορισμένου κοινωνικού δικτύου, προς ένα ατομικά ορισμένο κοινωνικό δίκτυο που διατηρεί πολλές παραδοσιακές λειτουργίες, υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο μία σύνθεση παραδοσιακών και σύγχρονων τάσεων εκδηλούμενων διαφορετικά στο καθένα κοινωνικό πλαίσιο.